Biologisk behandling

Läkemedelsbehandling av det akuta skovet

Första veckorna efter insatt behandling kan man ibland se begynnande effekter. Det är inte alltid som patienten själv rapporterar tidig förbättring. Genom att använda skattningsskalor som MADRS går det att registrera förändringar tidigt, även om de är små. Förändringarna kan sedan användas i terapeutiskt och hoppingivande syfte.

Ibland märks ingen tydlig effekt under de två första veckorna, mer än av annan insatt behandling som sömnmedel eller ångestlindrande medicinering. Därefter inträder minskad ångest, förbättrad sömn, minskad nedstämdhet, förbättrad koncentrationsförmåga, aptit samt ökad social aktivitet och initiativkraft - allt eftersom symtomen viker.

Vid lyckad behandling kan full symtomregress observeras inom 6-8 veckor. När depressionstillståndet pågått mer än 6 månader kan det ta längre tid innan fullständig remission inträder, ibland flera månader. Det är viktigt att remission inträder. Vid kvarstående symtom, även om de är måttliga - residualsymtom - är risken för ett tidigt återfall mycket stor.

Underhållsbehandling - profylaktisk farmakologisk behandling

  • Underhållsbehandling skall, vid ett förstagångsinsjuknande, pågå i minst 8 månader och i full behandlingsdos för aktuellt farmaka.
  • Efter andra depressionsinsjuknandet bör som regel den farmakologiska behandlingen pågå längre, 2-5 år, beroende på depressionens svårighetsgrad.
  • Vid predisponerande faktorer som hereditär belastning och psykosocial stress kan längre behandling krävas.
  • Vid tredje insjuknandet är fem års behandling att rekommendera med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad och predisponerande faktorer. Ibland krävs livslång behandling. Konsult med psykiatrisk specialist bör ske i dessa fall.

Profylaktisk farmakologiskt behandling

Antal skov

Behandlingstid

1 6 - 8 mån
2 2 - 5 år
3 riskfaktorer >5 år/livslångt
4 livslångt

Övriga behandlingsmetoder som psykoterapeutiska insatser, psykosocial sanering och familjestöd är av stor vikt i all profylaktisk behandling, inte minst vid återkommande sjukdomstillstånd.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...