Vilken diagnos tycker Du stämmer bäst?

Vilken diagnos tycker du stämmer för Linnéa?

Diagnos enligt ICD - 10

 1. Anpassningsstörning
 2. Depressiv episod
 3. Recidiverande depression
 4. Dystymi
 5. Begynnande demenssjukdom

Anpassningsstörning

Skall föregås av stressreaktion på:

 1. en exceptionellt traumatisk livshändelse eller
 2. betydande förändring av livssituationen som medför en bestående försämring av livsvillkoren.

Stress av mindre allvarlig typ kan i sig bidra till utvecklingen av förstämningssymtom. Vid anpassningsstörning skall dock störningen vara en direkt konsekvens av akut, allvarligt trauma eller långvarig belastning.

Depressiv episod

Vid depressiv episod skall fyra eller flera av följande symtom finnas:
Sänkt stämningsläge, minskad energi, nedsatt aktivitetsnivå, minskad förmåga till glädje, koncentrationsbesvär, trötthet, sömnstörning, aptiförlust - viktförlust, minskad självkänsla, skuld-och ringhetsidéer, oro-ångest, nedsatt libido, psykomotorisk hämning, agitation.
Indelas i lindrig, medelsvår och svår, med eller utan psykotiska symtom.
Innefattar enstaka episoder av: depressiv reaktion, psykogen depression, reaktiv depression.

Recidiverande depression

Återkommande depressiva episoder med samma symtombild som vid depressiv episod. Graden kan vara lindrig, medelsvår eller svår, med eller utan psykotiska symtom.

Dystymi

Kroniskt förstämningstillstånd av depressiv art med flera års varaktighet. Art och grad av symtombilden motiverar inte diagnosen medelsvår depressiv episod eller recidiverande depressiv episod.

Begynnande demenssjukdom

 

Frontallobsdemens och demens av Alzheimertyp, föregås inte sällan av depression. Det är dock viktigt att känna till att depression i sig kan orsaka en betydande kognitiv svikt med svåra koncentrationsbesvär samt minnesstörning, både vad gäller korttidsminne/arbetsminne och långtidsminnet. Dessa förändringar botas dock helt vid adekvat depressionsbehandling.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...